Joan Costa


En aquesta web hi trobareu algunes conferències i xerrades, així com meditacions i escrits de Mn. Joan Costa Bou, actual rector de la parròquia de Santa Maria del Remei de Barcelona, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i Delegat diocesà de pastoral social i caritativa.

 

 

Benvinguts / Bienvenidos

 

En aquesta web trobareu videos, audios i documents de conferències, xerrades i escrits de Mn. Joan Costa Bou, que han estat fruit de la seva tasca pastoral, de l'estudi, la reflexió personal i la pregària. Espero que puguin servir a més d'un per crèixer en santedat, en criteri, en coneixement de la nostra fe catòlica, i en arguments per a dialogar amb un món que sovint no vol escoltar, però que tan necessita de l'amor´, el perdó i la misericòrdia del bon Déu.

L'autor vol intentar mostrar la bellesa de la fe, per fer atractiva la vida cristiana, com a resposta a l'amor al que Déu trinitat ens convida.

Sigueu, doncs, benvinguts a aquest racó de reflexió, pregària i aprofundiment de la vida en Crist.

Que Santa Maria, amb la seva guia i el seu sosteniment, ens dugui cada cop més a prop de Jesús, el fill de Déu fet home, el nostre salvador. 

______________________________________

 

En esta web encontraréis videos, audios y documentos de conferencias, charlas y escritos de Mn. Joan Costa Bou, que han sido fruto de su tarea pastoral, del estudio, la reflexión personal y la oración. Espero que puedan servir a más de uno para crecer en santidad, en criterio, en conocimiento de nuestra fe católica y en argumentos para dialogar con un mundo que a menudo no quiere escuchar, pero que tanto necesita del amor, el perdón y la misericordia del buen Dios.

El autor quiere intentar mostrar la belleza de la fe, para hacer atractiva la vida cristiana, como respuesta al amor al que Dios trinidad nos invita. 

Sed bienvenidos a este rincón de reflexión, plegaria y profundización de la vida en Cristo.

Que Santa Maria, con su guía y su sostenimiento, nos lleve cada vez más cerca de Jesús, el hijo de Dios hecho hombre, nuestro salvador. 

Mn. Joan Costa Bou